Finančný trh

Finančný trh   

Finančný trh – je to trh, na ktorom finanční sprostredkovatelia prostredníctvom finančných nástrojov zabezpečujú pohyb krátkodobého, strednodobého a dlhodobého kapitálu medzi ekonomickými subjektami v národnom a medzinárodnom meradle.  

Tento trh delíme alebo rozlišujeme z viacero hľadísk: 

1.) peňažný trh – na tomto trhu sa obchoduje s krátkodobými finančnými nástrojmi (splatnosť menej ako rok a max 2 roky) a slúžia na krytie prevádzkových potrieb. Subjektami môžu byť banky, podnikateľský sektor (na výplaty miezd), štát (štátny rozpočet). Nástrojmi sú krátkodobé úvery, krátkodobé cenné papiere. Cenou na peňažnom trhu je úrok, ktorý predstavuje výsledok vzťahu medzi ponukou a dopytom na peňažnom kapitále. Rozlišujeme: – nominálna úroková miera a reálna úroková miera 

statistics-810024_640

Nástroje peňažného trhu sú: – pokladničné poukážky  

                                          – zmenky  

                                          – šeky   

                                          – depozitné certifikáty  

                                          – bankové akcepty  

                                          – vkladné knižky  

                                          – komerčné papiere  

2.) kapitálový trh – predstavuje trh stredného a dlhodobého kapitálu, ktorý slúži na financovanie investícií pomocou cenných papierov a strednodobých a dlhodobých úverov. Subjektami sú banky, poisťovne, obyvateľstvo. A do tohto trhu môžu vstupovať ako eminent- získava peňažný kapitál, a investuje svoje prostriedky do rôznych finančných nástrojov.  

Finančné nástroje sú strednodobý a dlhodobý úver, finančný leasing, obligácie- úverové cenné papiere, akcie – majetkové cenné papiere. 

Nástroje kapitálového trhu sú: – štátne dlhopisy  

                                             – cenné papiere miestnych samosprávnych celkov 

                                             – obligácie spoločností a podnikov 

                                             – bankové obligácie  

                                             – hypoketárne záložné listy 

                                             – akcie  

                                             –  podielové listy 

 

earth-1137693_640

3.) devízový trh – sú to devízové transakcie, či že nákup a predaj národných peňazí za druhé. Rozlišujeme tri typy a to : terminované ( kúpa, pri čom dlžník platí neskôr), promptné (výmena zahraničnej meny za domácu), swapy (kombinácia promptných a terminovaných operácií). 

4.) positný trh – je to trh poistenia a zaistenia, ktorý sa využíva hlavne v poisťovni. Ale tieto poisťovne sa trhovými podmienkami nezaoberajú len poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, ale svojím veľkým kapitálom vstupujú na peňažný a kapitálový trh. A tak sa stávajú súčasťou alebo spoluvlastníkom bánk, búrz. 

5.) trh drahých kovov – najhlavnejší je trh zlata a potom už v menšej miere aj trh striebra a platiny. 

 

3/5 - (1 vote)